SIMPLE SEEDING

KỂ TỪ NGÀY 08/06/2023

ATP SOFTWARE THÔNG BÁO

Kể từ ngày 08/06/2023,

Khách hàng sử dụng bản trả phí: hệ thống hiện đang bảo trì vì cơ chế seeding trên facebook (facebook thay đổi api). Chúng tôi sẽ có cập nhật chính thức trong ngày 25/06/2023.